La FVDiT té per objecte la conservació, difusió,ús, ensenyament i estudi de tot allò relacionat

directa o indirectamentamb la dolçaina i el tabal.

L'any 2020, entre les activitats previstes, es troben les dirigides a impulsar la

participació de les seues associacions en diferents esdeveniments i certàmens

culturals així com l'organització de trobades de les seues formacions musicals oberts al

públic i de diferents certàmens i concursos amb la finalitat de contribuir a la

divulgació de la música tradicional valenciana.

Això s'uneix a les habituals activitats de formació i informació que desenvolupa la federació.

Nostra FVDiT té signat un conveni de col·laboració entre el Institut Valencià de Cultura i la FVDiT

de 40.000,00 € per a finançar les despeses corrents derivades de les activitats aprovades per la

Junta Directiva de la Federació i el seu funcionament durant l'exercici 2020, segons el que

s'estableix en el seu pla d'actuació, que figura com a annex d'aquest conveni i constitueixen

l'expressió de les mesures de foment musical que el Institut Valencià de Cultura pretén donar

suport sense cap mena de contraprestació directa.