Estatuts


CAPÍTOL I : FINALITATS GENERALS

 

ARTICLE 1er. Definició:

 

La Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres es una associació cultural sense ànim de lucre formada per grups o colles de dolçainers amb identitat jurídica pròpia, que es constitueix amb el nom de “Federació Valenciana de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres”, acollint-se a allò establert per la llei d’associacions de 24 de desembre de 1998.

ARTICLE 2º. Domicili:

La Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres té el seu domicili en el Carrer de les Illes Canàries, 157 , 46023 – València. No obstant aquest domicili pot ser canviat o modificat per Assemblea General.

ARTICLE 3er. Àmbit D’actuació:

L’àmbit territorial d’actuació de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres serà fonamentalment el marc de la Comunitat Valenciana. No obstant  la Federació podrà participar en Congressos, Trobades o relacionar-se en qualsevol grup de treball que per afinitat puga interessar-li. L’àmbit espacial quedarà així estès a d’altres Comunitats, Països, Estats o pobles del món on la difusió, l’estudi, l’anàlisi o la col·laboració d’aquesta Federació requereixca la seua presencia.

ARTICLE 4. Finalitats:

La principal finalitat de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres és la conservació, difusió, ús, ensenyament i estudi de tot allò relacionat directa o indirectament amb la Dolçaina i el Tabal. Per això és proposa assolir els següents objectius:

1.   Promoure el reconeixement Social i Institucional de la Dolçaina i el Tabal.

2.   Afavorir la integració de Grups o Colles a esta Federació.

3.   Mantenir, protegir i fomentar la Música Tradicional i Popular.

4.   Restaurar i divulgar la Música tradicional valenciana.

5.   Promoure la formació social dels seus associats.

6.   Organitzar Aplecs o Festivals de Colles.

7.   Despertar i alimentar l’afició d’escoltar, gaudir i reviure les tocates tradicionals de la Dolçaina i el Tabal.

8.   Afavorir el desenvolupament de les noves musiques on s’integra la Dolçaina i el Tabal.

9.   Estimular econòmica i socialment la creació de noves composicions per a Dolçaina i Tabal, així com la seua integració dins d’altres formacions musicals.

10. Editar una Revista amb certa periodicitat que es nodrirà fonamentalment d’articles on la Dolçaina i el Tabal siguen els protagonistes. Aquesta Revista serà distribuïda entre els seus associats, així com entre Institucions o altres associacions interessades en les finalitats de la Federació Valenciana de Dolçainers.

11. Afavorir la creació d’un Arxiu propi de la Federació.

12.Promoure l’investigació per a la formació dels dolçainers/eres i                                                                             tabaleters/eres.

13.Promoure  l’investigació  i  construcció  de tots  els elements propis de la                     Dolçaina i el Tabal.

14. Promoure l’associacionisme dels dolçainers i tabaleters.

15.Qualsevol  altra finalitat  pròpia de  la Federació i que no estiga recollida                       en els altres apartats.

 

ARTICLE 5è. Duració:

 

Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres quedà constituïda per temps indefinit, poden ingressar en ella nous socis i causar baixa els antics sense necessitat de nova constitució.

CAPÍTOL II.- RECURSOS ECONÒMICS I SOCIS

ARTICLE 6è. Patrimoni Fundacional :

Atenent a la seua naturalesa aquesta Federació no té patrimoni fundacional.

ARTICLE 7è. Pressupost Anual:

El pressupost anual de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres serà aproximadament de un milió de pessetes, això no obstant serà variable en funció del major o menor nombre d’activitats

ARTICLE 8è. Mitjans Econòmics :

Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres utilitzarà per al compliment dels seus fins els següents mitjans econòmics:

·       Les quotes que fixe l’assemblea general als seus membres

·       Les aportacions voluntàries de persones o entitats públiques o privades.

·       Els donatius i subvencions que reba.

·       Les donacions, herències i legats.

·       Per les activitats que la Federació Valenciana de Dolçainers organitze i de les quals puguen obtenir recursos.

ARTICLE 9è. Quotes Dels Membres :

 

Tots el membres de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries.

ARTICLE 10è. Signatures en Entitats Bancàries :

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit ha de figurar la signatura del President, del Vice-president, del Tresorer i del Secretari.

Per poder disposar de fons serà suficient dues signatures, de les quals una serà necessàriament la del Tresorer o la del President.

ARTICLE 11è. Socis:

Podran tenir la condició de societat-membre de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres aquelles que estan legalment constituïdes tinguen com a finalitat( no exclusiva) l’ensenyament , desenvolupament i cultiu de la música en qualsevol de les seues formes  i accepten i compliquen els presents estatuts.

 

ARTICLE 12è. Requisits per ser socis:

Per ingressar en laFederació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres serà indispensable sol·licitar-ho per escrit a la Junta Directiva. El escrit de sol·licitud deurà anar acompanyat de:

a) Certificat del acta de la seua Junta General favorable al ingrés en la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

b) Relació nominal dels components de la seua Junta Directiva, amb els seus domicilis i telèfons.

c) Còpia dels Estatuts de la seua Associació, amb el número del Registre Provincial d’Associacions.

d) Nombre de components del grup musical i d’alumnes de l’escola.

e) Qualsevol altre requisit que crega oportú la Junta Directiva de Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

En el període no superior a tres mesos, la Junta Directiva acordarà sobre l’admissió de la Associació sol·licitant. En cas de ser negatiu es farà constar per escrit els motius així com el resultat de la votació. En aquest cas l’Associació que sol·licita podrà recórrer davant l’Assemblea General on podrà ser oïda l’Associació interessada i el seu veredicte serà inapel·lable menys lo dispost en les lleis vigents.

ARTICLE 13è. Pèrdua de condició de Soci.

Es perdrà la condició de Soci de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres en els següents casos:

a) A voluntat pròpia mitjançant escrit dirigit al President de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres, en el que s’exposarà els motius i causes per la sol·licitud de la baixa, la qual cosa no serà efectiva fins que no siga ratificada per l’Assemblea General.

b) Per incompliment de les obligacions econòmiques i d’altra naturalesa derivades d’aquests Estatuts. L’acord el prendrà la Junta Directiva i serà ratificada per l’Assemblea General.

c) Per faltes gravíssimes a la moral, convivència federativa, al art musical o a les lleis vigents . L’expulsió  serà acordada per la Junta Directiva i ratificada  per l’Assemblea General.

En tots els casos de baixa o expulsió, l’Associació que es separi tindrà que respondre de la part que li corresponia durant el període de permanència a la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres de les seues obligacions federatives.

Aquelles Associacions que deixen la Federació per qualsevol motiu, perden tots el drets que li corresponguin així com els bens que entraran a formar part de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

 

 

 

CAPÍTOL III.- DRETS I DEURES  DE LES ASSOCIACIONS -MEMBRES

 

ARTICLE 14 è. Drets:

Les Associacions federades tindran els següents drets:

a) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.

b) Que els seus associats pugen ser elegits  als càrrecs directius si en ells es donen els requisits exigits.

c) Rebre de la Junta Directiva de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres informació sobre temes musicals, socials, econòmics i en general tot allò que siga d’interès comú per a tots.

d) Tindre el beneficis propis de la seua afiliació que en cas de ser econòmics els rebrà en la part proporcional  que li corresponia segons el barem acordat per l’Assemblea General. Per l’elaboració del barem sols es tindrà en compte la llavor artístico-educativa.

e) A que la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres respecte la seua autonomia i no es fique en assumptes interns a menys que siga requerida per l’Associació interessada.

f) Tots el altres drets que es concedeixen d’acord amb els Estatuts i les Lleis vigents.

ARTICLE 15 è. Deures:

Les associacions federades tindran els següents deures:

a) Pagar puntualment les quotes que es fixen.

b) Complir els Estatuts i acords de l’Assemblea General.

c) Totes les obligacions imposades per la Llei vigent.

La Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres no es farà responsable dels actes unilaterals o no privatius que realitze qualsevol Associació membre. La Federació sols respondrà dels acords i actes que realitzen els seus membres de govern de conformitat amb els Estatuts.

 

 

CAPÍTOL. IV.- ÒRGANS DIRECTIUS I FUNCIONAMENT DE LA FEDERACIÓ

ARTICLE 16è.: Òrgans Directius:

La forma de govern de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres serà duta pels següents òrgans:

·       L’Assemblea General de socis.

·       La Junta Directiva.

ARTICLE 17è. La Assemblea General De Socis:

L’Assemblea General de socis es l’òrgan d’expressió de la voluntat de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres i estarà formada per tots el membres de la mateixa Federació. Les Assemblees seran Ordinàries i Extraordinàries.

ARTICLE 18è. Assemblea General Ordinària.

 

Seran facultats de l’assemblea general ordinària:

·       Examen i aprovació dels contes i balanços del exercici .

·       Aprovar el reglament de regim intern de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres

·       Aprovar els pressupostos d’ingressos i despeses per a cada exercici.

·       Elecció dels membres de la Junta Directiva

·       Les demés que resulten dels Estatuts i no estiguen expressament atribuïts a l’assemblea general extraordinària o a la Junta directiva.

ARTICLE 19è. Assemblea General Extraordinària.

 

Seran facultats de l’assemblea general extraordinària:

·       Modificar els Estatuts de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

·       Acordar la dissolució de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

·       Totes les no conferides expressament a la Assemblea General ordinària.

ARTICLE 20è. Validesa De Les Assembles Generals :

Les assemblees tant ordinàries com extraordinàries estaran formades per el socis assistents, sempre que concorren la meitat més un del total de socis en la primera convocatòria, i amb qualsevol nombre d’assistents en la segona.

ARTICLE 21è. Citació De L’Assemblea General Ordinària:

L’assemblea general ordinària es convocarà dins del 1er. trimestre de cada any i serà convocada amb quinze dies d’antelació per el President de la Junta directiva, mitjançant citació personal en la que s’expressarà l’ordre del dia.

ARTICLE 22è. Citació De L’Assemblea General Extraordinària :

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà en convocatòria especial a petició de la Junta directiva o de 1/3 dels socis com a mínim, amb iguals requisits de l’anterior.

ARTICLE 23è. President I Secretari De Les Assemblees :

El President i el Secretari de les Assemblees Generals i Extraordinàries seran els de la Junta Directiva.

El secretari redactarà l’acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions.

Al començament de cada reunió de l’assemblea es llegirà l’acta de la sessió anterior per tal que s’aprove o no.

ARTICLE 24è. Votació en Les Assemblees :

 

En les reunions de l’Assemblea correspon un vot a cada membre de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

Els acords es prendran per majoria de vots presents. Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenaments de la Junta directiva, modificació d’estatuts, dissolució de la Federació, integració en alguna Federació que ja existeix, caldrà un nombre de vots equivalent a los 2/3 parts dels assistents, sempre que en cada reunió estiguen presents més de la meitat dels membres de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres en primera convocatòria. En segona convocatòria serà suficient el vot de les 2/3 parts dels assistents, independent del nombre que hi haja reunits en Assemblea General Extraordinària.

ARTICLE 25è. Junta Directiva :

Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres estarà regida, administrada i representada per la Junta Directiva formada per :

·       El President de la Federació .

·       El Vice-president.

·       El Secretari.

·       El Tresorer.

·       Els vocals que siguen necessaris, amb un mínim de tres.

S’elegiran per sufragi lliure i secret en l’Assemblea General. La forma d’elegir es farà en torns de dos anys de la següent manera:

Torn A) President, Tresorer i u vocal o més segons el nombre que siguen en la Junta General.

Torn B) Vice-President, i el mateix per als vocals que en el torn A.

Torn C) Secretari, i el mateix per als vocal que en els torns A i B.

Les candidatures seran obertes, és a dir, qualssevol membre podrà presentar-se i no serà necessari que hi haja tants noms com llocs a cobrir, resultant elegits per als càrrecs de President, Vice-president i vocals els candidats que hagen obtingut més número de vots i per aquests ordre. Els càrrecs de President, Secretari i Tresorer hauran de recaure en tres persones diferents.

ARTICLE 26è. Duració Dels Càrrecs De La Junta Directiva :

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de sis anys, i podran ser reelegits consecutivament per dos períodes més.

La cessació en el càrrec abans d’extingir-se el termini reglamentari podrà deure’s a :

·       Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen els motius.

·       Malaltia que incapacita per a l’exercici del càrrec.

·       Baixa com a membre de la Federació.

·       Sanció imposada per una falta en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produiren en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que es celebre. Malgrat tot, la Junta directiva podrà comptar, provisionalment, fins la propera Assemblea General, amb un membre de la Federació per al càrrec vacant.

ARTICLE 27è. Atribucions De La Junta Directiva :

Seran atribucions de la Junta directiva :

·       Exercir la representació jurídica de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres i portar a cap la direcció i l’administració de la manera més ampla que reconega la llei.

·       Complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establesca.

·       Prendre els acords necessaris per la compareixença davant els organismes públics, per a l’exercici de tota mena d’accions legals i per interposar els recursos pertinents.

·       Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació tinguen que satisfer.

·        Convocar les Assemblees General i controlar que els acords que l’hi adopten, s’acomplesquen.

·       Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

·       Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

·       Contractar els empleats que puga tenir la Federació. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se que els serveis funcionen amb normalitat.

·       Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, les finalitats de la Federació, i autoritzar els actes que aquestos grups projecten realitzar.

·       Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’haja d’encarregar de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.

·       Realitzar les gestions necessàries davant organismes públic, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajudes.

·       Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi en qualsevol establiment de crèdit i disposar del fons que hi haja en aquestos dipòsits.

·       Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar compte d’allò en la primera Assemblea General.

·       Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de la Federació o que es delegue expressament en la Junta Directiva.

ARTICLE 28è. Reunions De La Junta Directiva :

La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substituesca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidesquen, per a en tot cas no podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita 1/3 dels que la comprenen.

ARTICLE 29è. Validesa de les reunions de la Junta Directiva :

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda en convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podent excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas serà necessari l’assistència del President i del Secretari o de les persones que els subtituesquen.

La Junta directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

ARTICLE 30è. Delegacions de la Junta Directiva :

La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seues facultats en una o diverses comissions o grups de treball, si compta per a fer-ho amb el vot favorable de 2/3 dels seus membres.

També podrà anomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció que la Junta els conferesca amb les facultats que crega oportú confiant-los en cada cas.

ARTICLE 31è. Llibre d’actes de la Junta Directiva :

Els acords de la Junta Directiva s’hauran de fer constar en el llibre d’actes. En començar cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior per tal que s’aprove o es rectifique.

CAPÍTOL V.- DEL PRESIDENT I VICE-PRESIDENT DE LA Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres

 

ARTICLE 32è. Atribucions del President.

El President de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres també serà president de la Junta Directiva.

Seran atribucions del President :

·       Les de direcció i representació legal de la Federació per delegació de l’Assemblea General i Junta directiva.

·       La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

·       Emetre vot de qualitat decisòria en els casos d’igualtat.

·       Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

·       Visar els actes i els certificats confeccionats pel Secretari de la Federació.

·       Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Al president el substituirà, en cas d’absència o malaltia, el Vice-president.

 

CAPÍTOL VI.- DEL TRESORER I DEL SECRETARI DE LA FEDERACIÓ

ARTICLE 33è. Atribucions del Tresorer.

 

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així mateix de l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per sotmetre’ls a la Junta Directiva. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts, i altres documents de tresoreria. Pagarà factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel President.

ARTICLE 34è. Atribucions del Secretari.

El Secretari haurà de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que hagen de lliurar, així mateix portar el llibre de registre de socis de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres.

També haurà de comunicar al Registre d’Associacions qualsevol canvi de les dades referents a la denominació, finalitats, adreça, àmbit territorial d’acció, òrgans directius, forma d’administració, procediment d’admissió i pèrdua de la qualitat de soci, drets i deures d’ells mateixos, patrimoni fundacional, recursos econòmics prevists, límit del pressupost anual o destinació dels béns remanents en cas de dissolució de la Federació perquè pugen sortir efecte davant l’Administració.

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VII.- DE LES COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL.

 

ARTICLE 35è. Comissions de treball.

 

La creació i constitució de qualsevol grup o comissió de treball, la plantejaran a la Junta Directiva, els membres de l’Associació que vulguen formar-la, els quals explicaran les activitats que s’hagen proposat dur a termini.

La Junta Directiva ho aprovarà i els podrà denegar la constitució amb el vot en contra de les 2/3 parts de la Junta Directiva, la qual podrà constituir directament comissions o llocs de treball, sempre que compte amb el suport d’un número mínim de socis.

L’encarregat de les comissions o grups de treball, presentarà almenys una vegada al mes a la Junta Directiva un informe detallat de les seues activitats.

CAPÍTOLVIII.- INSPECCIONS I SANCIONS

 

ARTICLE 36é. .

La  inspecció del compliment o la interpretació d’aquestos Estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum establert.

La Junta Directiva vetllarà perquè s’acomplesquen les normes que contemplen aquest Estatuts, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

CAPÍTOL IX.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.

 

ARTICLE 37é.- Motius de la dissolució:

L’associació podrà ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per aquesta finalitat amb caràcter extraordinari, per algun del punts següents:

·       Per acord de dues terceres parts dels associats amb dret a vot.

·       Per impossibilitat de dur a terme els fins de la Federació Valenciana d’Associacions de Dolçainers/eres i Tabaleters/eres

·       Per falta de mitjans econòmics per a realitzar les activitats proposades.

·       Per alguna de les raons exposades a l’article 39 del Codi Civil.

·       Per sentència judicial ferma.

·       Per falta d’associats.

L’Assemblea General no podrà acordar la dissolució mentre hi haja un mínim de la meitat més un dels associats disposats a continuar la vida de l’Associació.

ARTICLE 38é.- Procés de dissolució.

Una vegada acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant al destí que se li done als béns i drets de l’Associació com a la finalitat, extinció i liquidació de qualsevol operació pertinent.

L’Assemblea està facultada per a elegir una Comissió Liquidadora sempre que ho crega necessari.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seua responsabilitat es limitarà a complir les obligacions que ells mateixa hagen adoptat voluntàriament.

El remanent net que resulte de la liquidació es lliurarà directament als fins benèfico-docent que es crega més convenient.

Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els paràgrafs anteriors seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha conferit aquesta comissió a una comissió liquidadora especialment designada.

XIRIMITA Ràdio

Pòxims esdeveniments

No hi ha esdeveniments programats en aquest moment.

Disc Colla Federal

Conveni de col·laboració entre el Institut Valencià de Cultura i la FVDiT

Xarxes Socials

twitter Facebook

Col·laboradors de la Federació

aliaga np paco-besso paco-escudero
els-bessons

Cercar

 

Arxius