Buscar

Protocol de Desescalada Fase-II i Fase-III adaptat a les activitats de la FVDiT

El present document de recomanacions es realitza per la FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES (FVDiT), de manera que els associats i usuaris de les diferents Colles i Agrupacions vinculades a la FVDiT, puguen reprendre les seues activitats culturals, amb la preservació més gran de les condicions de seguretat personal i higiene de les seues instal·lacions, necessàries per a minimitzar o anul·lar els riscos derivats de la pandèmia ocasionada pel virus Covid-19.

ÍNDEX

1.- Objecte del Document.
2.- Introducció.
3.- Pla per a la transició cap a una nova normalitat: guia de la
Fase 2.

3.1.- Normes de Caràcter general per als locals d’assaig i seus socials de les diferents colles i agrupacions associades a la FVDiT.
3.2.- Mesures Generals d’Higiene, que han de complir els locals d’assaig i seus socials de les diferents colles i agrupacions associades a la Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res (FVDiT).
3.3.- Mesures Organitzatives, que han d’aplicar les directives i fer complir en els locals d’assaig i seus socials
de les diferents colles i agrupacions associades a la FVDIT.

.-Mesures específiques en els banys i comuns.

3.4.- Mesures Organitzatives, que han d’aplicar les directives i fer complir als empleats dels locals d’assaig
en seus socials de les diferents colles i agrupacions associades a la FVDiT.
3.5.- Mesures Organitzatives i Preventives d’Autoprotecció dels membres de les associacions que utilitzen els locals d’assaig en seus socials de les diferents colles i agrupacions associades a la FVDiT, per a assajos
musicals.

4.- Conclusions.
Annexe Capacitació Tècnic Redactor del Protocol. 3

1.- Objecte del Document.

El present document de recomanacions es realitza per la FEDERACIÓ VALENCIANA
DE DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES (FVDiT), de manera que els associats i usuaris de les diferents
Colles i Agrupacions vinculades a la FVDiT, puguen reprendre les seues activitats culturals, amb la preservació
més gran de les condicions de seguretat personal i higiene de les seues instal·lacions, necessàries per a
minimitzar o anul·lar els riscos derivats de la pandèmia ocasionada pel virus Covid-19.
Referent a la participació de les diferents Colles, Entitats i Associacions a esdeveniments aliens a
desenvolupar en espais públics i/o privats, a part de les normes i recomanacions ací descrites, s’hauran de
complir amb el preceptuat per l’entitat organitzadora i les normes o recomanacions establides per a
l’esdeveniment per aquestes entitats. D’igual forma, davant la utilització de transport col·lectiu, s’hauran de
seguir les indicacions i recomanacions dels titulars dels mitjans de transport a utilitzar.

2.- Introducció.

El virus Covid-19 es contagia fàcilment, encara que en la majoria dels casos té una evolució favorablei sense complicacions, també provoca manifestacions molt greus i fins i tot mortals, incloent-hi a persones jovesi sanes, encara que el nombre de casos d’aqueix tipus continua sent reduït.
D’acord amb les dades conegudes, la Covid-19 es diferencia de la grip estacional (encara que els símptomes siguen pràcticament els mateixos), en l’edat de les persones afectades. La majoria dels casos greus s’han donat en adults d’almenys 40 anys, mentre que els casos greus i mortals afecten persones de més de 55 anys.

Cal no oblidar la recent incidència i mortalitat sobre la població infantil i juvenil.
El virus Covid-19 es transmet per les mateixes vies que la grip estacional i la grip-Al (de persona a persona a través de les gotetes o secrecions que s’emeten en parlar, tossir o esternudar). El factor més
important perquè el virus es fixe és la humitat del mitjà on es deposita. Per això ho fa en la mucosa del nas, boca i ulls. El virus no vola i no aconsegueix més de dos/tres metres de distància.

Exemples de contagi del virus:

.- La via de contagi més habitual és el contacte indirecte que es produeix quan una persona infectada esternuda o tus, podent depositar-se el virus en les superfícies on es projecta la secreció. Quan algú posa la mà sobre aquesta superfície fa que el virus passe a aquesta, produint-se la infecció quan es porta posteriorment
la mà a la boca, ulls o nas.

.- La via aèria no és la més propícia per a la transmissió. El virus no vola per l’aire, encara que les gotetes amb el virus poden quedar suspeses en l’ambient, podent ser respirades per altres persones. Una altra possible forma de contagi ocorre quan dues persones parlen molt a prop l’una de l’altra, i les gotetes o secrecions que s’emeten en parlar puguen depositar-se en boca, nas i ulls de l’interlocutor produint-se la
contaminació d’aquest.

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, la supervivència del virus és:
.- A les mans diversos minuts.
.- En superfícies no poroses (taules de l’aula, folres de llibres i partitures, passamans d’escales, manetes de portes i finestres, etc.) més d’un dia.
.- En superfícies poroses (teles, papers i mocadors) diverses hores.

Les persones contagiades i malaltes amb el virus Covid-19, transmeten el virus des del dia anterior a l’aparició dels primers símptomes, fins set dies després d’aquests, sent el període d’incubació, d’un a set dies
després d’haver sigut infectat pel virus, encara que en general la mitjana sol estar entre els tres i quatre dies.

Els símptomes del virus Covid-19 són similars als de la grip comuna, la qual cosa dificulta la seua diferenciació, podent només detectar-se mitjançant la realització de proves analítiques específiques en
laboratori. En l’actualitat s’està comercialitzant un kit de diagnòstic que obté resultats en poques hores, podent detectar en un sol assaig fins i tot les coinfeccions per virus. Els símptomes habituals del virus Covid-19 són:

.- Febre superior a 38 °C amb inici sobtat.
.- Tos recurrent.
.- Moqueig.

.- Malestar general.
.- Irritabilitat (en xiquets xicotets).
.- Mal de cap.
.- Mal de gola.
.- Esternuts.
.- Cansament.
.- Dolors musculars.
.- Picor d’ulls.
.- A vegades, diarrea i vòmits.

La no presència d’algun d’aquests símptomes no suposa que no es puga estar infectat. Si el virus Covid-19 es torna més agressiu (dificultat per a respirar, dolor o pressió en pit o abdomen, mareig sobtat, confusió,
vòmits constants, signes de deshidratació, convulsions i somnolència), serà necessària una atenció mèdica immediata perquè poden aparéixer les temudes complicacions. Segons les dades actuals les persones que
presenten un major risc de patir complicacions són aquells que pateixen:

.- Malalties del cor (excepte hipertensió).
.- Malalties respiratòries cròniques.
.- Diabetis en tractament amb fàrmacs.
.- Insuficiència renal moderada o greu.
.- Malalties de la sang com a hemoglobinopaties o anèmia si són moderades o greus.
.- Persones sense melsa.
.- Malalties hepàtiques cròniques avançades.
.- Malalties neuromusculars greus.
.- Immunosupressió (inclosa la del VIH-SIDA, els xiquets en tractament amb càncer en el seu domicili, la
produïda per fàrmacs o la de les persones trasplantades).
.- Obesitat mòrbida (índex de massa corporal de 40 o més. Es calcula dividint el pes, en quilograms, entre
l’altura, en metres, al quadrat).
.- Menors de 18 anys que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic (aspirina).
.- Embarassades a causa d’una disminució del seu sistema immunitari.

3.- Pla per a la transició cap a una nova normalitat, Fase 2.

Davant l’evolució epidemiològica positiva de la pandèmia de COVID-19 i l’oportú compliment dels criteris establits i en fases anteriors, el Govern i les Comunitats Autònomes han acordat estendre la flexibilització d’algunes mesures en determinades unitats territorials, contemplades en l’Ordre SND/414 de 16 de maig de 2020, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. L’Ordre
SND/440/2020 de 23 de maig de 2020, modifica alguns aspectes contemplats en aquella, així com en altres ordres prèvies i estableix una sèrie de restriccions per a activitats Culturals i d’Oci, enquadrant-se les activitats musicals d’actuació i assaig, interpretació i participació en festes populars i passa carrers, que desenvolupen
les entitats vinculades i associades a la FVDiT.

ACTIVITATS CULTURALS I D’OCI

.- Sales d’exposicions, sales de conferències i sales multiús, 1/3 de l’aforament, amb control d’aglomeracions.
.- Actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats (1/3 d’aforament).
.- Actes i espectacles culturals i d’oci a l’aire lliure de menys de 400 persones (sempre que siga assegut i mantenint la distància necessària).

3.1.- Normes de Caràcter general per als locals d’assaig i seus socials de les diferents Colles i Agrupacions associades a la FVDiT.

Es permet l’accés a les seus d’entitats culturals amb caràcter general, havent de tindre en compte les
següents mesures:

.- Les sales que compten amb taulells d’informació i atenció a l’associat hauran d’instal·lar elements i barreres físiques de protecció en l’àrea de recepció d’usuaris i possibles visitants.

.- Hauran d’instal·lar-se cartells amb normes i recomanacions específiques per a usuaris i possibles visitants, així com s’han d’instal·lar vinils de senyalització amb indicacions sobre la distància de seguretat, per a evitar que es formen cues o aglomeracions en l’entrada i/o eixida.

.-Els immobles i les seues diferents sales, hauran de sotmetre’s de manera prèvia a la reobertura a una neteja i desinfecció selectiva de les parts accessibles als usuaris.

3.2.- Mesures Generals d’Higiene, que han de complir els locals d’assaig i seus socials de les diferents Colles i Agrupacions associades a la FVDiT:

.- Netejar i desinfectar tot el local abans de la reobertura.

.- Assegurar-se que el local està ben ventilat. Realitzar una ventilació natural en el moment de la neteja i desinfecció de l’establiment i assegurar la renovació d’aire suficient en el local. La ventilació natural es considera com una de les mesures eficaces en el control d’infeccions.

.- Quan s’utilitzen sistemes de ventilació mecànica (aire condicionat aïllat o per conductes), evitar la recirculació de l’aire en el local. Utilitzar exclusivament sistemes que permeten l’extracció i renovació de l’aire. En el cas d’utilitzar-se aire condicionat, es recomana mantenir la climatització en una temperatura ambient entre 23 °C–26 °C. S’ha de revisar periòdicament el sistema d’aire condicionat i especialment
realitzar una neteja o substitució de filtres, almenys una vegada per setmana.

.- Realitzar almenys una neteja i desinfecció diària de l’establiment, podent realitzar-se de manera preferent en finalitzar l’assaig o utilització. Després de cada neteja, rebutjar els materials i equips de
protecció individual (guants, roba destinada a neteja i màscares) utilitzats de manera segura i procedir a la rentada de mans. La neteja elimina gèrmens, brutícia i impureses. És important que hi haja una bona neteja abans de procedir a una desinfecció.
.- Les superfícies on s’ha de prestar més atenció són les que es toquen amb freqüència:

.- Poms i manetes de portes i finestres, calaixos, baranes, passamans, interruptors,

.- Botons, superfícies que es toquen d’electrodomèstics, de taules, cadires i altres mobles,

.- Aixetes d’aigua, sistemes electrònics, etc.

.- És necessari la neteja (aigua i sabó), en cas contrari la desinfecció no és efectiva. Posteriorment,
realitzar la desinfecció amb productes virucidas autoritzats a Espanya pel Ministeri de Sanitat, sempre
que es realitze per empreses i personal autoritzat expressament.

.- Si s’utilitza lleixiu com a desinfectant, cal respectar les indicacions del fabricant per a garantir l’eficàcia de la desinfecció. Utilitzar la mescla el mateix dia de la preparació i no emprar aigua calenta que produeix
pèrdua de poder desinfectant. L’hipoclorit sòdic (lleixiu) ataca amb facilitat a l’acer inoxidable utilitzat en bancades, taules i maquinària sempre que tinguen una ratlladura o una fallida en la seua superfície. Per a aquesta mena de superfícies es recomana utilitzar productes desinfectants sense clor, com a peròxids (aigua oxigenada) o fenòlics o qualsevol dels productes virucidas autoritzats a Espanya.

.- No mesclar el lleixiu amb altres agents desinfectants i/o netejadors (salfumant), poden produir
atmosferes irritants i nocives i resultar perjudicial per a la salut. 8

.- Utilitzar draps diferents per a la desinfecció. En acabar, llavar bé els materials usats, deixar-los eixugar i procedir a la neteja de mans.

.- Llavar i desinfectar els fregalls de neteja sovint, ja que poden acumular gèrmens. Submergeix-los en aigua amb unes gotes de lleixiu durant 10 minuts, aclarir-los i deixar-los assecar bé, ha demostrat ser
eficaç per a mantenir-los nets.

3.3.- Mesures Organitzatives, que han d’aplicar les directives i fer complir en els locals d’assaig i seus socials de les diferents Colles i Agrupacions associades a la FVDiT:

.- Les directives de les diferents entitats i associacions associades a la FVDiT, han d’establir els aforaments màxims que permeten garantir el distanciament físic entre persones. La dada de l’aforament, el poden obtenir de la Llicència d’Activitat de l’Ajuntament o consultant a un Tècnic Competents (Arquitecte i Enginyer), qui a la vista de la distribució i superfícies dels locals, li aportarà aquesta dada.
És important recordar, que en locals tancats per a assaig, en la Fase 2, es permet un aforament d’1/3 de l’aforament màxim autoritzat.

.- S’ha d’assegurar la distància de 2,0 metres entre membres de l’associació o establir, en defecte d’això, barreres físiques. Els requeriments anteriors podran excepcionar-se quan alguns membres de l’entitat, formen part d’una unitat de convivència i ho sol·liciten expressament i la directiva ho autoritze.

.- Reducció i organització d’horaris per a controlar l’aforament de l’edifici per plantes i per aules.

.- No es podran utilitzar les aules d’estudi llevat que estiguen supervisades pel professor o tutor de l’alumne, el qual haurà de comunicar-lo amb la suficient antelació.

.- En el cas d’utilitzar-se generadors d’ozó per a desinfecció d’ambients d’aules/sales d’assaig/, etc., s’han d’adoptar les següents precaucions:

.- En utilitzar el generador, deu trobar les aules/sales d’assaig, sense persones en el seu interior.

.- Temporitzar el generador d’ozó, d’acord amb el volum de la sala i les recomanacions del fabricant.

.- Utilitzar senyalització de prohibició d’entrada a la sala.

.- En finalitzar el temps de tractament, esperar el temps indicat pel fabricant del generador i ventilar
adequadament la sala, almenys durant 10 minuts.

.- No respirar de manera directa i prolongada l’ozó generat, danya les vies respiratòries.

.- Mesures específiques en els banys i comuns:

.- S’evitarà l’ús dels comuns. En el cas d’utilitzar-lo s’haurà de comunicar al conserge o al professor per a la seua neteja i desinfecció immediata. Aquests es limitaran a un comú per planta, sent
desinfectats periòdicament.

.- Establir sistemes que eviten la concentració de persones en els banys, es recomana màxim una persona. Assegurar la disponibilitat de desinfectant hidroalcohòlic en els banys (preferiblement
dispensadors automàtics).

.- Incrementar la freqüència de neteja dels banys. En la mesura que siga possible, després de cada ús, es procedirà a la higienització de les zones més susceptibles de ser tocades (manilles, aixetes i
pestells).

.- Assegurar la disponibilitat de sabó i sistema d’assecament de mans (suprimir la utilització de tovalloles de tela).

.- Instal·lar papereres amb sistema d’obertura no manual dotar-les amb bossa de fem.

3.4.- Mesures Organitzatives, que han d’aplicar les directives i fer complir als empleats dels locals d’assaig en seus socials de les diferents Colles i Agrupacions associades a la FVDiT.

Les normes higièniques generals del personal treballador:

.- La rentada de mans ha de realitzar-se de manera freqüent, i sempre a l’eixida i arribada a casa, a l’inici de l’activitat, després d’usar el bany, després dels descansos, abans d’ingerir qualsevol aliment, quan
s’hagen tocat objectes no nets (diners, claus, etc.), després de fumar i després d’haver tingut contacte amb residus sòlids o desaprofitaments.

.- Es recomana no utilitzar el mòbil i en el cas d’utilitzar-lo s’ha de procedir automàticament a una nova higiene de mans.

.- S’evitarà tossir o esternudar sobre els aliments o superfícies de treball. En el cas de possibles colps de
tos o esternuts, cal col·locar un mocador d’un sol ús sobre la boca i nas i, posteriorment, llavar-se les
mans. Si no es disposa de mocador, emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

.- Evitar tocar-se el pèl, els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. Si ho fem,
posteriorment, cal llavar-se les mans.

.- El fet d’haver utilitzat guants, no eximeix de realitzar la correcta higiene de mans després de la seua
retirada.

.- Mantenir el distanciament social durant els moments de descans dels i les treballadores.

.- En tot cas, se seguiran les recomanacions realitzades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 10

3.5.- Mesures Organitzatives i Preventives d’Autoprotecció dels membres de les associacions que utilitzen els locals d’assaig en seus socials de les diferents Colles i Agrupacions associades a la FVDiT, per a assajos
musicals:

.- És responsabilitat de cadascun dels integrants de les diferents Colles i Agrupacions associades a la FVDiT, aplicar les normes contingudes en aquestes recomanacions. S’ha de ser conscient que les nostres
intervencions i falta d’adequació a les normes preventives, poden afectar la integritat i la salut a altres membres de la nostra associació o colla.

.- L’autoprotecció és responsabilitat de cada persona, havent de ser conscient que la norma de
comportament bàsica i essencial, és la decisió personal de no acudir als assajos a les seus, en el cas de
tindre algun símptoma que poguera estar relacionat amb la Covid19.

.- És obligatori desinfectar-se les mans en entrar a l’edifici a més de tornar a realitzar-lo abans i després de cada assaig/classe. El soci/usuari/alumnat, haurà de portar el seu propi gel, encara que per a casos excepcionals s’haurà de disposar en totes les sales d’assaig/aules i dependències, a l’entrada de l’edifici i en les zones comunes d’aquest.

.- És obligatori l’ús de màscara higiènica (d’un sol ús o reutilitzable), excepte en els casos en els quals no siga possible per les aracterístiques de l’instrument (dolçaina).

.- S’ha d’evitar tocar objectes i mobiliari de les zones comunes, com ara baranes, taules, faristols, cadires, etc.

.- S’ha de guardar una distància física entre socis/usuaris/alumnat del voltant de 2 metres usant la màscara tots dos, en el cas de l’acostament ocasionat per les característiques de l’explicació, sense distinció de l’instrument musical que es dispose.

.-S’utilitzaran mampares de separació entre professors i alumnes sempre que siga possible.

.- En el cas dels instruments de vent (dolçaina), els ocis/usuaris/alumnat sempre tocaren en una posició en la qual no es produïsca una exposició directa cap als altres.

.- De manera preferent, cada músic/soci/usuari/alumne ha d’utilitzar el seu propi instrument. En el cas d’utilitzar instruments d’ús compartit (tabal, baquetes, maces, etc.), es desinfectaran entre un assaig/classe i una altra així com aquells elements de mobiliari usat. Per a neteja d’aquests instruments, es recomanen tovalloletes d’un sol ús d’alcohol isopropílic desinfectant, que han d’estar disponible, o en el cas de no disposar, realitzar l’operació amb paper d’un sol ús impregnat en líquid desinfectant. La neteja a fons, tant exterior com l’interior és molt important. Però el músic, ha d’entendre des d’ara mateix que és essencial el manteniment general diari del seu instrument, mitjançant l’ús de netejadors o varetes de neteges, ja que això és necessari per a evitar l’acumulació de residus dins de l’instrument

.- Com a norma bàsica d’higiene ambiental, s’haurà de deixar un temps mínim de 10 minuts entre un assaig/classe i una altra per a la seua neteja i ventilació. 11

.- L’intercanvi de canyes està totalment prohibit i desaconsellat.

.- Neteja del cap i cossos de la dolçaina.

.- Amb un bastonet de neteja per a les oïdes, humitejat en alcohol isopropílic (té més poder de desinfecció
que l’etílic) neta l’interior de l’orifici del tub i tudell.

.- Les tovalloletes d’alcohol isopropílic poden ajudar a desinfectar la part exterior del cos i campana de la
dolçaina. L’alcohol isopropílic, sobre determinats materials, poden descolorir-los o fins i tot danyar-los.
Per a això, pots utilitzar una solució al 50% d’Aigua + Aigua oxigenada al 3%.

.- Usa una vareta de neteja, amb una gasa o drap de seda per a netejar l’interior del cos i campana. Una
vegada sec, canvia el drap a un impregnat amb una mica d’alcohol isopropílic i torna a introduir-ho per a
ajudar a la desinfecció final. No impregnes massa el drap en alcohol. Perseguim que s’humitege, i no que
escórrega líquid.

.- És important que aquest procediment ho faces tu individualment, perquè sigues l’única persona que
manipula l’instrument abans de guardar-lo en el seu estoig.

.- La neteja del tudell ha de ser realitzada diàriament. Per a això usa el teu netejador indicat per al tudell.
Si desitges realitzar una neteja més profunda, val-te d’una tovalloleta humitejada en alcohol isopropílic
per a netejar la superfície i l’interior al qual pugues accedir.

.- Si utilitzes un generador d’ozó, tingues en compte que l’ozó (O3), deteriora les gomes i cautxús, així
com és irritant per a vies respiratòries.

4.- Conclusions.

Amb aquestes recomanacions de caràcter general i bàsic, des de la FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES (FVDiT), volem continuar amb el foment de les nostres tradicions
culturals i musicals, malgrat els complicats temps que estem vivint, sense oblidar la importància de l’autoprotecció dels nostres associats i de la nostra societat.

Continuem gaudint de la nostra cultura i de la companyia dels nostres,
però amb seguretat i respecte

Annexe. Identificació Assessor-Redactor del Protocol
A l’elaboració d’aquest document, la FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES (FVDiT), ha contat amb la intervenció professional i l’assessorament d’un professional
qualificat legalment a aquest efecte, segons les titulacions i qualificacions legals que disposa. Els redactor i tècnic competent, vol destacar que aquest document de recomanació es basa en les publicacions sancionades per la comunitat científica i sanitària d’Espanya, per la qual cosa cal tenir en compte la possible evolució de la pandèmia, les seves conseqüències i les mesures preventives que es poden adoptar en aquesta circumstància, i aquestes recomanacions han de ser adaptades a aquells esdeveniments futurs. Així mateix, es recorda la responsabilitat que tant les diferents associacions com els seus membres, tenen en implementar aquesta o altres mesures proposades, de forma que tenen l´obligació de garantir la seva autoprotecció, en funció de l’evolució de la pandèmia.
Luis Oria Doménech.18981537M
 Enginyer de Mines, E.T.S.I. Minas Universitat de Vigo. Finalització del mes de novembre 1.998.
 Diploma d’Estudis Avançats en Anàlisi d’Enginyeria del Terreny i Estructures. Univ. Politècnica de València.
 Enginyer Tècnic de Mines en Instal·lacions, Combustibles i Explosius. E.P.S. Cartagena. Universitat de Múrcia. Finalització setembre 1.995.
 Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals, Universitat Francisco de Vitoria. Any 2.020.
 Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, esp, Seguretat en el Treball. Col. Oficial d’Enginyers Tècnics de Mines del Principat d’Astúries. Exercici 2,001.
 Màster en Urgències i Protecció Civil. Universitat de València. Any 2004.
 Director de Seguretat Privada. Acreditació del Ministeri de l’interior. TIP 21382. Any 2,020.
 Professor Acreditat, esp explosius en seguretat privada. Acreditació del Ministeri de l’interior. Any 2,003.
 Tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya, per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit Autonòmic i Local.
 Expert Universitari en Protecció Contra Incendis i Gestió d’Emergències. Uned. Any 2.020.
 Voluntari Col·laborador del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, en les especialitats d’Emergències i Protecció Civil, Pirotècnia, Explosius, Riscos Industrials i Naturals, Contaminació Marina, Planificació i Prevenció d’Espectacles Públics.

Castelló de la Plana, 2 de juny de 2020

Signat: Luis Oria i Doménech

Ací pots descarregar-te tota la documentació

Protocol Valencià

Protocol Castellà

Aspectes Fase-II que ens poden afectar (bilingüe)

Aspectes Fase-III que ens poden afectar (bilingüe)

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo,

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo

Comparteix

Buscar