Buscar

Mesures fins al 15 de gener de 2021

Mobilitat i mesures de prevenció

Novetats respecte a les mesures de prevenció

Noves mesures restrictives per a Nadal amb la finalitat de protegir la salut de la població


Limitació de l’entrada i eixida en la Comunitat Valenciana fins al 15 de gener de 2021


S’estableix el confinament perimetral autonòmic, també durant tot el període nadalenc.

La restricció d’entrar i eixir del territori de la Comunitat Valenciana continuarà vigent fins al 15 de gener, amb l’única excepció dels casos excepcionals contemplats en la norma. Es tracta de casos com la volta a la residència habitual, cuidat de familiar dependent, exàmens oficials, desplaçament al lloc de treball, assistència a centres sanitaris o casos de força major.

Nombre màxim de persones en reunions soci-familiars

Es restringeix a 6 el nombre màxim de persones en reunions socials i familiars, tant en espais públics com privats, sense excepcions.

Es recomana que estes trobades es componguen de membres del mateix grup de convivència i, en tot cas, que no superen els dos grups de convivència.

Restriccions de mobilitat Nocturna

S’incrementa la restricció a la mobilitat nocturna, limitant-se la circulació entre les 11:00h de la nit i les 06:00h del matí, excepte en la Nit de nadal i Nit de cap d’any que començarà a les 12:00h.

Es mantenen les mesures ja vigents anteriorment fins al 15 de gener de 2021

Esdeveniments o activitats amb concentració de persones

 •  Els esdeveniments i les activitats que tinguen lloc tant a l’aire lliure com en espais tancats es podran desenvolupar sense que en cap cas puguen superar les 150 persones, inclosos els participants i els organitzadors, ni superar l’aforament del 50 %. Nos es permeten els espectacles itinerants.
 •  En el cas dels mercats de venda no sedentària (mercats ambulants) que desenvolupen l’activitat en la via pública a l’aire lliure, es podrà instal·lar un màxim del 50 % de les parades autoritzades habitualment, i es podrà augmentar l’espai disponible, de manera que es produïsca un efecte equivalent per a garantir que es mantinga la distància de seguretat i s’eviten les aglomeracions. Com a alternativa, es podrà optar per limitació i control d’aforament al 50 % de la capacitat sense limitar el nombre de llocs.
 •  Per Nadal es permetran les cavalcades estàtiques en llocs on es puga controlar l’accés garantint sempre el compliment de totes les normes d’higiene, ús de mascareta, distància de seguretat interpersonal, nivell d’aforament i mesures de prevenció.
 •  També s’autoritzarà que els Reis Mags facen un recorregut als pobles i ciutats a bord de vehicles de transport perquè els puguen veure un nombre més gran de xiquets i xiquetes. Caldrà evitar aglomeracions i recomanar-ne a la població el seguiment des dels balcons o des de l’accés als seus habitatges, per a evitar desplaçaments. No està permés llançar caramels ni objectes de la cavalcada a la via pública.

Activitats firals i parcs d’atraccions

 •  Els centres firals i parcs d’atraccions poden obrir al públic fins al límit d’aforament del 50 % en instal·lacions tancades i a l’aire lliure. S’inclouen en aquest apartat parcs temàtics, zoològics, aquaris, safari-parc, fires d’atraccions fixes o itinerants, parcs aquàtics i establiments de jocs amb armes simulades. S’hi establiran sistemes de limitació i control d’aforament.

Activitats de guia turístic

 •  El grup màxim serà de 15 persones en espais a l’aire lliure i de 10 persones en espais tancats, inclòs el guia turístic.

Activitat física i esportiva practicada fora de l’àmbit dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, l’esport federat i l’esport professional

 •  Es permetrà l’ús de vestuaris mantenint la distància de seguretat. No es permetrà l’ús de les dutxes.

Activitat física o esport fora d’instal·lacions esportives, en el medi natural

 •  Es poden realitzar activitats en el medi natural en grups d’un màxim de 30 persones.

Activitat en piscines

 •  Es podrà fer ús dels vestuaris. Però no es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

Esdeveniments esportius

 •  Els esdeveniments esportius, entrenaments o competicions esportives no professionals que tinguen lloc en instal·lacions esportives es podran desenvolupar amb un aforament de públic màxim del 30 %, i amb un límit de 150 persones assistents.
 •  Els esdeveniments esportius o competicions esportives que es realitzen a l’aire lliure en espais naturals, o en la via pública, s’hauran de desenvolupar evitant les aglomeracions de públic. En qualsevol cas, la celebració d’aquests esdeveniments que tinguen lloc a l’aire lliure en espais naturals, o en la via pública, es podrà desenvolupar amb un aforament de públic màxim del 30 %, sempre que no se supere el límit de 150 persones assistents.
 •  En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament de públic màxim del 30 %, amb un límit de 150 persones assistents.
 •  En els esdeveniments esportius, entrenaments o competicions esportives que tinguen lloc en instal·lacions esportives o a l’aire lliure, en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones esportistes.
 •  No podran organitzar-se carreres populars típiques de les festes nadalenques.

Restauració i hostaleria

 •  L’horari de tancament dels establiments de restauració i hostaleria per a les nits del 24 al 26 de desembre de 2020, i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, serà a la 1.00 de la matinada, i no es podran acceptar comandes a partir de les 00.30 hores.
 •  L’ocupació de les taules serà d’un nombre màxim de 6 persones per taula excepte les formades per familiars o propparents, que podran estar formades per un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules.

Oci nocturn

 •  Els establiments i locals d’oci nocturn afectats per la suspensió d’activitats prevista en la Resolució de 6 de novembre de 2020 podran realitzar activitats de restauració i hostaleria compatibles amb la seua llicència o autorització en l’horari que els corresponga per la seua activitat.
 •  L’autorització recollida en l’apartat anterior serà aplicable als establiments de sales de festes, discoteques i sales de ball. En els locals amb espai destinat a pista de ball o similar, no podrà ser destinat a l’ús habitual, però podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules. No es permet el ball i el consum es farà sempre amb les persones assegudes a taula.

Vehicles privats

Es permet l’ús compartit de vehicles privats, amb màscara. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de les motos (conductor i passatger) és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili.

Distància de seguretat interpersonal.

Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establida de, almenys, 1,5 metres o, en defecte d’això, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d’higiene i etiqueta respiratòria.

Ús obligatori de màscares

Les persones de sis anys en avant estan obligades a l’ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

Es recomana l’ús de les màscares en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

L’ús de la màscara no serà obligatori en els següents suposats:
a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús.
b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres.

L’obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de mascàra o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d’autonomia per a quistarse la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

Contacte Social

Mesures de seguretat i higiene

Durant els contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides: ús de mascàres, distància mínima de seguretat, mesures alternatives de protecció física si no fos possible, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Activitat física i passejos

S’elimina qualsevol tipus de restricció per als passejos i l’activitat esportiva individual no professional que s’haguera establit durant la vigència de l’estat d’alarma.

Esport i espectacles esportius

Entrenament mitjà en lligues no professionals federales.

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres esportius s’organitzaran per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris i instalacions que tinguen a la seua disposició, complint les mesures establides per les autoritats sanitàries. 

Obertura de piscines esportives

Es poden obrir les piscines a l’aire lliure o cobertes per a la realització d’activitats esportives. Tenen accés preferent els esportistes integrats, a través de la corresponent llicència, en la federació esportiva les modalitats i les especialitats esportives de la qual es desenvolupen en el medi aquàtic; natació, salvament i socorrisme, triatló, pentatló modern i activitats subaquàtiques. 

Les piscines esportives no superaran el aforament màxim que garantisca la distància de seguretat d’una persona per 4m2, o si són classes grupals es faran amb un màxim de 10 persones.

Piscines recreatives i platges

Piscines recreatives

Es poden obrir al públic les piscines recreatives, així com les d’allotjaments turístics i urbanizatcions privades, sempre que es mantinga l’aforament màxim del 50% a l’aire lliure i 1/3 en instal·lacions tancades.

Caldrà mantindre la distància de seguretat entre usuaris es reduirà l’aforament.

Les normes d’higiene i prevenció es recordaran als usuaris de piscines i platges mitjançant cartelleria visible o missatges de megafonia, així com la necessitat d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb el COVID-19.

S’ha d’establir una distribució espacial d’usuaris per a garantir la distància de seguretat mitjançant senyals en el sòl limitant els espais. Els objectes personals, com a tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat.

Platges

En les zones d’estada dels usuaris, s’ha d’establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d’almenys dos metres entre els usuaris, mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

Tots els objectes personals, com a tovalloles i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit, evitant contacte amb la resta d’usuaris.

Es recomana que els eixos de les ombrel·les no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o recreatives, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants

Es podrà fer ús de les dutxes, urinaris i vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

Veure més sobre Platges i Turisme

Turisme actiu

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura, en grups de fins a 30 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

Es permet la realització de l’activitat de guía turística, concentant-se preferentment mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 15  persones a l’aire lliure i 10 en espais tancats.

Vegeu també la pàgina Empreses per veure condicions d’obertura i accés a hotels, centres turístics, spa, etc. 

Escoletes i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoletes infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys, l’aforament permés serà del 75% respecte de les places autoritzades per a cada centre.
 

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s’aplicarà en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de mantindre una distància de seguretat de 1,5m, llevat que siguen convivents, que no existeix aqueix límit.

Congressos, Conferències i Fires

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

Aforament i distància de securetat

En tot moment, aquests esdeveniments hauran de complir les obligacions de distància física, sense superar en cap cas un aforament del 50%, havent de fomentar-se la participació no presencial d’aquells que puguen prestar la seua activitat a distància.

Aquesta limitació s’aplicarà també a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d’activitats i tallers informatius i de divulgació en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigides a tot tipus de públic i que tinga per objecte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la R + D + I. 

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal, s’haurà de disposar d’equips de protecció adequats al nivell de risc.

Condicions d’accés

Vegeu també la pàgina Cultura per a veure les condicions d’accés a centres culturals, biblioteques, cinemes i teatres, sales d’exposicions, etc.

Activitats de temps

lliure per a la població infantil i juvenil

Activitats a l’aire lliure

Quan el desenvolupament de les activitats es porte a terme a l’aire lliure, es deurà limitar el nombre de participants al 50% de la capacitat màxima habitual.

Ajudes a la mobilitat

Ajudes per a la compra i electrificació de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana

A fi de fomentar la mobilitat sostenible, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha aprovat ajudes destinades a subvencionar l’adquisició de bicicletes, convencionals o elèctriques, així com per a l’electrificació de bicicletes. Es concedeixen també ajudes per a l’adquisició de vehicles de mobilitat personal (VMP) elèctrics.

L’únic requisit per a sol·licitar l’ajuda és ser persona física i resident a la Comunitat Valenciana.

L’ajuda es pot sol·licitar des del 22 de juny fins al 10 de noviembre de 2020.

Les quanties subvencionades són diferents segons el tipus d’ajuda que se sol·licite. (Van des de 75€ fins a 250€).

La persona que desitge adquirir una bicicleta o kit d’electrificació haurà d’acudir a un comerç o botiga adherit a la convocatòria. El llistat de comerços i botigues adherits es pot consultar en l’enllaç al final d’aquest text. El comerç o botiga presentarà la sol·licitud d’ajuda en nom de la persona interessada, i una vegada concedida, formalitzarà la venda i procedirà a descomptar el seu import del preu de venda. Posteriorment, la botiga o comerç adherit sol·licita el pagament de l’ajuda a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

MÉS INFO ACÍ

Comparteix

Buscar